DUET POETRY

DUET poetry GB<=>FR DUET poetry GB<=> I DUET poetry GB<=>IE DUET MAILHIT ————————————— It libben is in sjipbel: sa moai grut opblaasd en útinoar spatte. Het leven is een zeepbel: zo mooi groot opgeblazen en uit elkaar gespat. DUET poetry FRL <-> NL DUET poetry NL <=> GB DUET poetry GB <=> F DUET poetry… Lees verder DUET POETRY

Oant-Moarn, leergang FRYSK

FRL-Target: 131.  En dat hopet letter ingeltsjes te wurden, sei dominy doe’t er in steltsje dronkene boeren seach. NL-source: En dat hoopt later engeltjes te worden, zei dominee toen hij een stelletje dronken boeren zag. Any other SOURCE-language can be reached using GoogleLens.