TRANSLATING

265. Ik preekje hjoed allinnich foar de sliepers, sei dominy, de oaren kinne har wol deljaan.  Ik preek vandaag alleen voor de slapers, zei de dominee, de anderen  kunnen zich wel neergeven. Google Translate Esperanto < = > GB GoogleTranslate GB < = > Espagne GoogleTranslate Fr < = > Italiaans LEERGANG FRYSK OANT-MOARN