DWERS MINSK&MIENSKIP-1

wa ’t hinget oan it ferline

stiet net mei beide skonken

op ‘e grûn