Leargong Frysk Oant-Moarn: KALINDER

TIISDEI 16-04-’24

IT LÛD FAN DE FRYSKE BAND REIZGER

Een model, methode om een andere taal te leren.

De EENVOUDIGSTE VERSIE van de leergang Frysk Oant-Moarn is te vinden met ’t link-adres bit.ly/3YS42wZ

Nadere uitleg is te vinden met bit.ly/3Z2oBXy , de uitgebreide inhoud met : bit.ly/3VuAS4m


TOEKOMSTMUZIEK: bij knooppunten van FRYSKE toeristische routes kunt u in de toekomst een schildje aantreffen waarvan de code bit.ly/2qPCNm2 verwijst naar een Frysk spreekwoord of een gedicht.
Vanaf zo’n rustpunt kun je een link naar een volgend spreekwoord met uw mobieltje meenemen naar een volgend bankje. Wil je op een volgende uitrustplaats een volgend Frysk Sprekwurd bekijken, meenemen, delen, lezen, beluisteren, bespreken? OPEN dan de onderstaande link en klik op de getoonde spreuktegel –> https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/04/30966/

————————————————————————-

92. Dêr giet it hinne, sei de laaidekker, en hy rûgele fan de tsjerketoer. Daar gaat ie los, zei de leidekker, en hij gleed van het kerktoren.

===========================================

NEI: 91 – No brekt my de klompe, sei de boer, en doe ried de trekker der oerhinne. Nou breekt me de klomp, zei de boer, en toen reed de trekker er overheen.

90 – Ik sjoch op gjin hûndertsje, sei de keapman, en hy seach yn it lege jildlaadsje.
Ik kijk niet op een honderdje, zei de koopman, en hij keek in het lege geldlaadje.

89 – Alle begjin is swier, sei de dief, en doe stiel er foar de earste kear in ambyld.
Elk begin is moeilijk, zei de dief, en toen stal hij de eerste keer een aambeeld. 

88 –  Dit is in prom sûnder pit, sei de man, en hy iet in slak op. Dit is er één zonder steen, zei de man, en hij at een slak op.

87 –  Men kin alle dagen gjin grynder wêze, sei de man en hy smiet in sint te grabbel. Je kunt niet altijd een kniesoor zijn, zei de man en hij gooide een cent te grabbel.

86 –  Dat rekket igge noch seame, sei de man en hy pisse midden yn ‘e pream. Dat raakt kant noch wal, zei de man, en hij piste midden in de praam.

Bij vertalingen in Frysk en Esperanto is geen uitspraak beschikbaar.

Using GoogleTranslate you can have any word or sentence translated and pronounced in an available language. Bij de vertalingen in het Frysk en Esperanto is geen uitspraakbestand beschikbaar.

Frysk Oant-Moarn2

Altijden freije de rijkelioe, hoe de aerme oont goed komme.

De spelling veranderde, de uitspraak nauwelijks. “Altijd vragen de rijkelui, hoe de armen aan hun spullen komen”.

—————————————————————–

DE JOUWER –

Nei in kreas wykein is it no hiel oar waar wurden. Der foelen moandeitemiddei fikse buien, sels mei heil. Dat bliuwt tiisdei sa.

Moandeitenacht falle der buien, miskien wol mei tonger en heil. De wyn komt út it westen en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 5 graden.

Tiisdei falle der rûnom yn Fryslân wer buien, miskien wol mei heil en tonger, mar yn ‘e rin fan ‘e middei wurdt it drûch. De wyn rommet nei it noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei 10 graden is it in pear graden kâlder as gewoanwei heal april.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it ek net drûch. Jan Brinksma

————————————————————————

—> U kunt middels de link hieronder een aanzet vinden voor een culturele bijdrage aan toeristische routes in Fryslân:

@FRYSKERS (Fryske sprekwurden en poëzy) – Totaal.site

—————————————————-

Open het SESAM-bestand hieronder –—>

 —————————————————————–

Elke dag een andere oefening om na te lezen en om na te spreken. Verwacht 1. een Friestalige tekst, 2. de uitspraak ervan met een moederstem en 3. de NL-vertaling.

Elke tweede én vierde Vrijdag van de maand ( FRYSKE FREED ) verschijnt op de basis- pagina als leer-oefening een GEDICHT uit en/of over Fryslân.

LEERGANG FRYSK OANT-MOARN

Kun je wel tot tien tellen? Leer-niveau +

In deze serie gaat het om eenvoud, de mogelijkheid tot herhaling en na-spreken, zo vaak als nodig is. VOORAL OM EN OP DE MEEST NATUURLIJKE MANIER VAN LEREN: Mei in memmestim !

EN NU TOT TWAALF TELLEN (KLOKKIJKEN)

===================================

+ TRANSLAID CIJFERS 1 t/m 12 +

+ TRANSLAID CIJFERS 1 t/m 12  (klokkijken)

+ TRANSLAID KALENDER

+ TRANSLAID AFSPRAAK

OERSETTER <> VERTALER <> TRANSLAID

——————————————————————-

SESAME-OPEN-U

Elke week verschijnt in de basis-versie van Oant-Moarn op de 2e en 4e Vrijdag gedurende een kwartaal een Frysktalig gedicht. U kunt de volgende serie per e-mail ontvangen als uw emailadres en naam bekend is bij de moderator, emailadres hfjveenstra@gmail.com o.v.v. Groep B- Poëzij Fryslân.

bit.ly/3VuAS4m

Om te delen: het vind-adres van de serie OranjeVredesBeweging is https://bit.ly/3TKuSVP

——————————————————–


4.BONUS-BIJDRAGE

PUZZEL NIEUWJAARSGROET: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2023/12/jaarwisseling-2023-2024/


Fryske ferrassing: een ORANJE VREDES-BEWEGING

Een vóór-beeld van een mogelijkheid om mensen te verblijden met een aardige, opbeurende, ondersteunende tekst. De ballonteksten zijn hertaalbaar en beluisterbaar in elke vertaaltaal.

In foar-byld fan in mooglikheid om immen te ferrassen mei in aardige, opfleurjende, stypjende tekst. Om te delen: het vind-adres van de serie OranjeVredesBeweging is https://bit.ly/3TKuSVP

Russisch: hertaalbaar met GoogleLens.

Vertalen kan met GoogleLens ( bit.ly/40bt3DJ ). Voor nadere informatie, ziehier het mailadres van de bedenker en vormgever van deze ORANJE-VREDES-ACTIE  hfjveenstra@gmail.com

Gevraagd: sterke oneliners, quotes, kortgedichten (om ook in Rusland) gekwelde, verlieslijdende burgers te ondersteunen. Elke ballon kan gevuld worden met veel INLINERS (opgerolde papierstroken van 3 x 21 cm).

Hertaalbaar met GoogleLens.

—————————————————————

–> BONUS-AANBIEDING: IN PART FAN DY

Sjoch ek op liet IN PART FAN DY (mei de tekst).

Marcel Smit & Gerbrich Dekken

——————————————————-

HET MEDELANDERLIED- IT MEILANNERLIET

Bacon & Bones (tweetalig).

Wiisnoaske (SESAM-stijl)

GRAPKE: Knibbelhichte. Kniehoogte.


Klaske en Keimpe ride op ‘e scooter. By it krúspunt bliuwt Klaske stean. In bline man mei in begeliedings-hûn wol oerstekke. Klaske betsjut oan ‘e hûn: “Stek mar oer”. Wêrop Keimpe seit: “ Dy man is blyn”. “Ja”, seit Klaske: “ Mar hy hat reserve eagen en dy sitte op knibbelhichte”.


Klaasje en Keimpe rijden op de scooter. Bij het kruispunt blijft Klaasje staan. Een blinde man met in begeleidings- hond wil oversteken. Klaasje beduidt de hond: “Steek maar over”. Waarop Keimpe zegt: “Die man is blind”. “Ja”, zegt Klaasje, “Maar hij heeft reserve ogen en die zitten op kniehoogte”.

—————————————————————————-

Dit was de uitgebreide variant van de leergang Oant Moarn-Frysk op het adres: https://bit.ly/3Z2oBXy

De basisvariant FRYSK tref je op het adres: https://bit.ly/3YS42wZ

OM TE DELEN, OP TE PLAKKEN en OM TE SCANNEN

OANT-MOARN bit.ly/3VuAS4m